سرخط خبرها
سرآغاز / برچسب آرشیو: شکستن عنصر ترس

برچسب آرشیو: شکستن عنصر ترس

شکستن عنصر ترس ، این کتاب می کوشد عنصر ترس را درجان باورمندان جای دهد

این کتاب می کوشد عنصر ترس را درجان باورمندان جای دهد، تا بتواند با ترساندن، آنها را وادار به جنایت نماید. ترس از چیز بزرگتر، برای اینکه به جهنم نروی و ترا آتش نزنم برو آن آدم را بکش، برای اینکه به جهنم نروی و ترا آتش نزنم برو آن …

ادامه سند »