یادآوری یک رسوایی – ایران کنترا یا ماجرای مک فارلین

شاید بسیاری از جوانان آگاه و معترض امروز که از ظلم و جنایت رژیم انیرانی به تنگ آمده اند و در کشاکش مباحث سیاسی و بویژه مبارزات علیه رژیم به سبب خیانتها و دسیسه های پنهانی، هاج و واج مانده اند که داستان از چه قرار است و یا علت دوستیها و تلاش بخش بزرگی … ادامه خواندن یادآوری یک رسوایی – ایران کنترا یا ماجرای مک فارلین