سرخط خبرها
سرآغاز / سخن روز / تاجران (مروارید)پس از انفال.بخش اول

تاجران (مروارید)پس از انفال.بخش اول

پس از سالها نسل کشی انفال وهمکاری مجاهدین خلق با این کشتار بیشرمانه به عنوان یک هموند انجمن پادشاهی ایران خواستم فقط برای ان بخش از نسل جوانی که هنوز آلوده مناسبات سیاسی دنیای امروز نشده اند وهنوز جویای صدای حقیقت هستند چند نکته رابا هدف روشنگری که تنها در سنگر تندر امکانپذیر هست را یادآوری کنم.

همانطور که آگاهید رژیم صدام بعد ازچندسال تخریب وجنگی که بخشی ازآن ناشی از همکاری رژیم وعدم مسئولیت پذیریش وبخشی دیگر متاثرازتداوم قادسیه،اگربدون ذکرکشتار جمعی (انفال)باشد.درواقع بی انصافی تاریخیست که بسیاری ازاپوزیسیون خودفروخته همچون جامه ای نوبرتن کرده اند؛امامامبارزین وخود نیز به عنوان یک هم میهن کردزبان،مسئولیت خود میدانم که حقیقت را آشکار کنم؛حقیقتی که درواقع انفال ریشه دراستحمار هزاروچهارصدساله وآموزه های تازینامه داردکه منادیان ان از همان آغاز،دستاوردی
جزکشتارونسل کشی وچپاول وغنیمت نداشته اند،فقط نگاهی گذرابه حکومتهای اسلامی درطول این سده هاوجنایاتی که کرده اند ،گویای این حقیقت انکارناپذیراست؛گرچه اسفبارترآنکه کسی پس از روشنگریهای مستند استاد فرود فولادوند ازابتدای اسلام،جرئت آن رانداشت که دراین زمینه تاریخی بس فراتر ازابتدای اسلام؛نگاهی نقادانه وتیزبین آنچنان که استاد داشت درطی سده های این اسارت؛در تاریخ جنایت اسلام معاصر را برای جامعه افشاکند،گرچه ازحوصله این متن هم بیرون بود.

هدف ازین مهم ان است که بعد از ان همه جنایت وعینیت یافتن ان در زمانی نزدیکتر ودر حقیقت مستندتر که خود را درجنایت انفال آشکار نمودوبدون شک ریشه درماهیت نسل کشی اسلام هزاروچهارصد ساله دارد چگونه ،جانیان چندساله پس از رویداد انهم درعصر غولهای رسانه ای در غرب ،اینچنین مورد حمایت حزب مماشات طلب دموکرات های امریکایی قرار میگیرد.وعجیب ترآنکه احزابی که خودرا نماینده ملیت کرد میدانندوبه دنبال دستیابی به تعیین سرنوشت وهمچو یک مدعی که درشیپوری پوشالی میدمد وخودشاهد آن انفال شده گانند؛اینگونه دست همکاری وهمیاری را با چنین جانیان اسلام پناهی که خود رابا عنوان((مجاهد))زینت میدهند!داده اند.آیا خود ریشه ها را نمیبینیم؟،آیا این همه پیوند درمیان چپ وراست وپایین وبالای مجمع ها وهیئت های اسلامی برای نابودی ونسلکشی در طول این سالیان نبوده است .

روزبهان ۵۰۵۰۱

شرق کردستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *