سرخط خبرها
سرآغاز / فرهنگی / آموزشهای آیین بهی / در باره اصول آیین بهی

در باره اصول آیین بهی

به خشنودی اهورا مزدا.

در این جستار پیرامون اصول  آیین زرتشت سخن میگوییم.
اشو زرتشت چنان بزرگ است که نمیتوان او را ستود و اگر خاموش بمانیم و بزرگی اندیشه اش را نستانیم در باره او ستم کرده ایم. در یک زبانزد (ضرب المثل) آلمانی آمده است که : پیامبران در زادگاه خویش غریبند.
بی گمان این نگرش در مورد اشو زرتشت پیام آور آریایی هم اتفاق افتاده است. زیرا فلسفه و آیین او آنچنان که شایسته باشد از پسِ پرده ی تارخ آشکار نشده و بسیاری از ایرانیان نمیدانند زرتشت چه کسی بوده است.
پژوهشگران غیر ایرانی  از هر گوشه ی جهان به شناسایی پیام‌آور ایرانی، زرتشت و آموزش های او پرداخته اند  و گاهی لغزشهایی نیز در بیان درست آموزه‌های این پیامبر داشته اند به گونه ای که او را جادوگر  و فیلسوف هم پنداشته اند.

اصول و آیین زرتشتی

نخستین اصل و پایه آیین زرتشتی یکتاپرستی و اعتقاد به دانایی و توانایی سروری بی چون و چرا برای اهورامزدا است.

دومین اصل پیروی از «اشا» یعنی راستی  و پاکی است که به دو بخش برونی و درونی تقسیم شده است: اشا برونی یعنی پاک نگهداشتن تن و جامعه و خانه و ده و شهر و میهن و سرزمین از هر آلودگی و نیز دستور پاک داشتن چهار عنصر یعنی آتش، هوا، آب و خاک از این اصل سرچشمه میگیرد. اشای درونی یا باطنی عبارت از پاک داشتن اندیشه و دل است از هر آلایش و از این رو سه فرمان : هُومَت /هوخت / هُورَشت یعنی اندیشه نیک و گفتار و کردار نیک از این سه اصل برآمده است.

سومین اصل آیین زرتشت جاودگانی روان و سیر تکامل روح آدمی است.

چهارمین اصل اعتقاد به پاداش کارهای نیک و پادافره کردار زشت در هر دو جهان است خواه در گیتی و خواه در مینو.

پنجمین اصل نبرد همیشگی نیکی علیه بدی است که آدمی در این میان نقش سربازی را داراست که باید در سراسر زندگی به هواداری از نیکی و بر ضد بدی بجنگد تا اینکه بدی بکلی نابود شده و سراسر گیتی را نیکی و خوبی فرا بگیرد.

ششمین اصل اعتقاد به فرا رسیدن رستاخیز یعنی روزی است که شکست نهایی بدی و پیروزی نهایی نیکی رخ  میدهد.

اینک باید دانست که در آیین زرتشت، دوگانه پرستی نیست و اهریمن  در برابر اهورامزدا نیز نمیباشد. انگره مینو یا اهریمن که به معنی خوی ناپاک است در گاتا ها در برابر سپنتا مینو یا خوی مقدس و پاک قرار گرفته. اشو زرتشت سرچشمه اصلی اهریمن  و سپنتامن را اندیشه و فکر آدمی میداند چنانچه در گاتها (۳۰۳)میفرماید:
آن دو گوهر همزادی که در آغاز در عالم تصور ظهور کردند یکی نیکی و دیگری بدی است. از میان این دو، مرد دانا نیک را برگزیند نه زشت را.
در آیین زرتشت دروغگو دشمن خدا خوانده شده و شاهنشاهان هخامنشی نیز به پیروی از این دستور دروغگویان را کیفر میدادند و داریوش بزرگ اینچنین نیایش میکند:
اهورمزدا این کشور را از دشمن، خشکسالی و دروغ بپاید. تو که پس از این شاه خواهی بود خود را سخت از دروغ نگاهدار. اگر اندیشه کنی چه کنم تا کشورم در امان باشد فریب دهنده را کیفر ده.

قانون اشا

نگرش آیین زرتشت به جهان هستی پیروی و پیوستن  به قانون اشا است. از دیدگاه او خداوند جان و خرد جهان را بر پایه  هنجاری آفریده که بر تمام هستی حکمفرماست و او این هنجار و نظم حساب شده را اَشا مینامد. استواری قانون اَشا بر جهان هستی بازتاب و اراده  و خواست پروردگار است. انسان باید خود را با هنجار هستی همگام و همراه سازد. راستی و درستی مهر و فروتنی و فروزه های نیک انسانی را در خود پرورش دهد. تا با هنجار اشا همگام شود. قانون اشا نیروی هماهنگ کننده ی جهان هستی است و هیچ پدیده یی از اتم تا کهکشان وجود ندارد که بر پایه این هنجار هماهنگ استوار و پایدار نباشد.
شکسته باد اهریمن
شاد زیوید و مهر افزون
پاینده ایران
امروز آدینه آسمان روز از ماه فَرَوَشی (اشاو هیشتا) 3748 زرتشتی
27/1/3748
موبد مانترانو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *