سرخط خبرها
سرآغاز / سیاسی / بیانیه ها / بیانیه رسمی انجمن پادشاهی ایران

بیانیه رسمی انجمن پادشاهی ایران

بیانیه سرودگونه زیر در سال ۲۰۰۵ توسط فرود فولادوند بنیانگذار و سخنگوی انجمن پادشاهی  ایران نوشته شد و پس از تصویب طرح پنج مرحله‌ای تندر انتشار یافت و «بیانیه رسمی انجمن پادشاهی ایران» تا روز آزادی ایران نام گرفت.

یک هفته پس از انتشار این بیانیه که همزمان با مراسم انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد در دوره نخست بود، پلیس انگلستان با همآهنگی جمهوری اسلامی به دفتر لندن یورش برده و استاد را برای دو روز بازداشت میکند.

[صدای استاد فرود فولادوند]

به بالای این سالیان دراز // به ایران نیامد بجز سوز و ساز
ز دشمن بجز آتش و خون نبود // بجزغرش دیو مجنون نبود
بسوزاند دشمن کتاب مرا // همه رامش و خُر و خواب مرا
کنون، گاه پیکار آزادی است // سرآغاز عمران و آبادی است
اگر او کتابم به آتش کشید // سرآپایم آرام و شادی ندید
بسوزیم گر بوم فرخنده را // برانیم این دیو شرمنده را
بسازیَمش از نو به جوش و خروش // به فر اهورا و مهر سروش
به خاک ار کشیم آسمان و زمین // بسوزیم بنیاد، ناپاک دین
به آتش دهیم، اهرمن کیش را // رهانیم این قوم درویش را
سزد گر جهانی شود زیر و رو // که باز آوریم، آب رفته به جوی
پاینده ایران و کوبنده تندر

انجمن پادشاهی ایران
فرود فولادوند
۱۴ ژوئن ۲۰۰۵